DMCA-kennisgeving

DMCA

GEEN ONDERDEEL VAN DEZE WEBSITE KAN WORDEN GEREPRODUCEERD OF VERZONDEN IN ENIGE VORM OF OP WELKE MIDDELEN, MECHANISCH, ELEKTRONISCH OF ANDERS DAN OOK, MET INBEGRIP VAN FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN, OF DOOR ENIG OPSLAG- EN TERUGBETALINGSSYSTEEM OF DOOR E-MAIL WORDEN VERZONDEN OF IN ELK GEVAL GEBRUIKT ANDERE MODE ZONDER UITDRUKKELIJKE VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE.

Deze website FOL.sale, inclusief alle tekst, HTML, scripts en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn wereldwijd voorbehouden. Deze copyrightverklaring is van toepassing op iedereen die deze website, zijn producten en/of diensten bezoekt, en omvat alle bezoekers van deze website.

Deze kennisgeving sluit het downloaden en tijdelijk in cache plaatsen van deze website op een personal computer uit voor de volgende expliciete doeleinden:

– Deze website bekijken
– Toegang tot en downloaden van informatie die duidelijk is gemarkeerd als reproduceerbaar

Deze kennisgeving is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag worden opgevat als, noch is het bedoeld als juridisch advies. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden of geschonden, of als er een kennisgeving van inbreuk tegen u is ingediend, zoek dan onmiddellijk juridisch advies voor een professionele juridische mening.

DMCA-bepalingen

De Digital Millennium Copyright Act van 1998, te vinden op 17 USC § 512 (“DMCA”), voorziet in verhaal voor eigenaren van auteursrechtelijk beschermd materiaal die menen dat hun rechten onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving op internet zijn geschonden.

Volgens de DMCA kan de bonafide eigenaar van auteursrechtelijk beschermd materiaal die te goeder trouw meent dat er inbreuk op zijn auteursrecht is gemaakt, niet alleen contact opnemen met de persoon of entiteit die inbreuk maakt op zijn auteursrecht, maar ook contact opnemen met de aangewezen agent van een internetserviceprovider (“ ISP") om vermeende inbreuken op beschermde werken te melden, wanneer dergelijke vermeende inbreuken verschijnen op pagina's in het systeem van de internetprovider.

Na ontvangst van een correct ingediende klacht onder de DMCA, zal de eigenaar en/of de ISP van deze website de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal blokkeren. De website-eigenaar en/of de ISP zullen een kopie van de melding van beweerde auteursrechtinbreuk doorsturen naar de vermeende inbreukmaker.

Iedereen die te goeder trouw meent dat er ten onrechte een melding van auteursrechtinbreuk tegen hem is gedaan, kan een Tegenmelding indienen bij de website-eigenaar en/of de ISP.

De eigenaar van deze website en de ISP verbinden zich ertoe de internationale handelswetgeving, internationale handelspraktijken en alle wetten van de Verenigde Staten na te leven, inclusief de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

Kennisgeving van beweerde inbreuk op het auteursrecht

Voor details over de wettelijk vereiste informatie voor een geldige melding, zie 17 USC § 512(c)(3).

Om een ​​kennisgeving van inbreuk in te dienen bij de eigenaar van deze website of de ISP, moet u een schriftelijke mededeling verstrekken waarin de onderstaande items worden uiteengezet. U bent aansprakelijk voor schade (inclusief schade, kosten en advocatenhonoraria) als u materieel een verkeerde voorstelling geeft van het feit dat de website of een webpagina uw auteursrecht schendt. Als u niet zeker weet of bepaald materiaal van u wordt beschermd door auteursrechtwetten, raden we u aan eerst contact op te nemen met een advocaat.

Stuur DMCA-meldingen van beweerde inbreuk op het auteursrecht naar [e-mail beveiligd]

Om ons vermogen om uw verzoek te verwerken te bespoedigen, gebruikt u het volgende formaat (inclusief sectienummers):

1. Identificeer in detail het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt.

2. Identificeer het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk dat hierboven in #1 wordt vermeld. U moet de URL('s) opnemen (i/e/ de locaties van de pagina of pagina's die het vermeend inbreukmakende materiaal bevatten. U moet ook een beschrijving opnemen van de specifieke inhoud waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt op uw auteursrecht.

3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om de eigenaar van de website in staat te stellen contact met u op te nemen. Een e-mailadres en een telefoonnummer zijn minimaal vereist.

4. Voeg de volgende verklaring toe: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat de informatie in de melding correct is en dat ik de eigenaar van het auteursrecht ben of bevoegd ben om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt. Ik bevestig ook dat ik als eigenaar van het auteursrecht te goeder trouw van mening ben dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door mij, mijn vertegenwoordiger of de wet. "

5. De handtekening van de auteursrechthebbende of een persoon die bevoegd is om namens de auteursrechthebbende op te treden, moet worden vermeld. U kunt uw kennisgeving per e-mail verzenden, op voorwaarde dat een dergelijke kennisgeving een correcte elektronische handtekening bevat. De handtekening of elektronische handtekening moet die zijn van de eigenaar van het auteursrecht, of een persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar op te treden, van een exclusief auteursrecht dat naar verluidt is geschonden.

Tegenvordering van geclaimde inbreuk op het auteursrecht

Houd er rekening mee dat de Amerikaanse auteursrechtwet aanzienlijke straffen oplegt voor een valse tegenvordering die is ingediend als reactie op een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht.

Dienovereenkomstig, als u niet zeker weet of bepaald materiaal van u wordt beschermd door auteursrechtwetten, raden we u aan eerst contact op te nemen met een advocaat voor een professionele juridische mening.

Als een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht bij de website-eigenaar en/of de ISP tegen u is ingediend, zullen de eigenaar en/of de ISP proberen u op de hoogte te stellen en u een kopie te bezorgen van de kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht.

Als u te goeder trouw van mening bent dat u ten onrechte bent beschuldigd, kunt u een tegenvordering indienen bij de website-eigenaar en/of de ISP.

Als de website-eigenaar en/of de ISP een geldige tegenvordering ontvangt, bepaalt de DMCA dat de verwijderde of geblokkeerde informatie wordt hersteld of dat de toegang opnieuw wordt ingeschakeld.

De website-eigenaar en/of de ISP zullen het verwijderde materiaal vervangen en de toegang ertoe beëindigen binnen niet minder dan 10 en niet meer dan 14 werkdagen na ontvangst van de tegenvordering, tenzij de website-eigenaar en/of ISP eerst de kennisgeving van de klagende partij dat een dergelijke klagende partij een procedure heeft ingediend om een ​​gerechtelijk bevel te verkrijgen om de vermeende inbreukmaker te weerhouden van inbreukmakende activiteiten met betrekking tot het materiaal op deze website, FOL.sale.

fout: Inbreuken op het auteursrecht worden gemeld!